SOLVENTAR ofereix de forma individualitzada o integral els següents serveis en els sectors de la construcció, industrial, energètic, comercial i residencial:

 • Redacció de projectes tècnics, plànols i pressupostos.

 • Tràmit de llicències d´obres majors, menors, butlletins d´instal.lacions.

 • Llicències d´activitats, llicències ambientals.

 • Assessorament tècnic.

 • Certificats Eficiència energètica en edificis.

 • Direcció tècnica i posada en servei de projectes i obres.

 • Coordinació de Seguretat i Salut, estudis de seguretat i salut, pla de seguretat en obres

 • Estudis de impacte ambiental.

 • Gestió de subvencions, tràmit de permisos i llicències.

 • Instal·lacions i projectes “claus en mà” (electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, climatització, energia solar).

 • Distribució de productes relacionats amb els nostres àmbits d´aplicació.

 Tel. 93 448 71 22 / 680 681 902 -C/ Enginyer Moncunill, 1-3 Local 08905, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)         info@solventar.es